MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ CỦA STANLEY_THÁNG 06/2018

Năm thứ 5 liên tiếp trong chương trình hợp tác giữa 2 bên, đội ngũcác cán bộ quản cấp sởnhững người tổ chức điều phối cáclao động trực tiếp tạo ra sản phẩm; vai trò quan trọng trong việcgóp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, năng suất, chấtlượng, chuyên nghiệp luôn được Stanley chú trọng trong công táchuấn luyện, đào tạo trang bị các công cụ, kỹ năng cần thiết đáp ứngyêu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao của doanh nghiệp.

một doanh nghiệp FDI Nhật Bản tại Việt Nam, nhân sự củaStanley luôn được hưởng những chính sách đãi ngộ xứng đáng, trong đó, nhu phát triển năng lực, phát triển phát huy đội ngũluôn được Stanley chăm sóc đáp ứng kịp thời cho nhân sự củamình. Theo đó, các chương trình huấn luyện, đào tạo hằng nămPMC Việt Nam vấn, xây dựng cùng Stanley triển khai luôn đòihỏi việc tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, từ khảo sát, phân tích, đánhgiá hiện trạng cũng như năng lực đội ngũ từng giai đoạn, định kỳ, nắm mục tiêu yêu cầu sản xuất kinh doanh hằng nămđể từđó đánh giá đúng nhu cầu đào tạo cùng nhau thống nhất mục tiêuhuấn luyện, đào tạo trước khi triển khai chương trình.

Dưới đây một số hình ảnh trong nội dung đào tạo kỹ năng làmviệc cho cán bộ quản cấp sở tại Stanley cuối tháng 06/2018 vừa qua

TIN LIÊN QUAN