KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:
1. Mô tả được ý nghĩa, nguyên tắc ra quyết định theo số liệu thống kê;
2. Hiểu sâu sắc các lợi ích và ứng dụng được các phương pháp lấy mẫu, phân lọai dữ liệu thống kê trong sản xuất;
3. Ứng dụng 7 công cụ thống kê trong quản lý năng suất, chất lượng trong sản xuất;
4. Thực hành một số công cụ thống kê ngay tại lớp học

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Khóa học được thiết kế dành cho:
 TP.Kỹ thuật- Chất lượng, GĐ Dự án, các nhóm QA/QC;
 Quản đốc xưởng sản xuất và các cán bộ QLSX;
 CBCNV thực hiện công tác QLCL, kỹ thuật, …;

Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

20181206_7tools