KHÓA HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRIỂN KHAI VÀ KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Hiệu quả của cả một quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của công tác Hoạch định tổng hợp, lịch trình sản xuất chính, điều độ sản xuất.
Việc LKHSX, triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào việc quản lý quá trình sản xuất của Bộ phận sản xuất mà còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận khác như bộ phận kế hoạch, cung ứng, điều độ,… Sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận này là điều kiện để công tác sản xuất được vận hành hiệu quả, giảm thiểu các lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng – Chi phí sản xuất giảm, đó chính là mong muốn của các doanh nghiệp.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa học, học viên sẽ:
1. Hiểu rõ được vai trò, lợi ích việc lập kế hoạch và kiểm soát công việc sản xuất;
2. Trình bày được thông tin cần thiết khi lập kế hoạch sản xuất;
3. Thực hành được việc phân công công việc cho nhân viên và cho bộ phận khác trong xưởng sản xuất;
4. Thực hành được công cụ thiết lập nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) theo sơ đồ cây;
5. Ứng dụng được phương pháp sắp xếp và bố trí công việc trên nhiều máy theo qui trình và trên nhiều máy độc lập nhau;
6. Thực hiện ứng dụng công cụ sơ đồ Pert và biểu đồ Gantt trong lập kế hoạch sản xuất;
7. Thực hành hội ý phương pháp triển khai và giám sát kế hoạch sản xuất.
Chương trình không đi sâu vào lý thuyết mang tính học thuật mà trang bị các công cụ hữu hiệu nhằm giúp các thành viên tham dự có thể tiếp cận, áp dụng ngay vào thực tế công việc.
Quý doanh nghiệp / cá nhân quan tâm, xin vui lòng liên hệ về phòng Tư vấn đào tạo của PMC để nhận được thông tin chi tiết, nội dung và mục tiêu đào tạo cũng như MỨC ĐỘ PHÙ HỢP khi tham dự:
PMC VIỆT NAM
ĐT: 024.73033666 – 024.62782236
Email: pmcvietnam@pmcvietnam.edu.vn

20181206_1

20181206_2